Föreningen

Dokumentlänkar (öppnas i nytt fönster)

Karta Haninge Park

Stadgar

Ordningsregler

Protokoll årsstämma maj 2024

Föreningen

Föreningen är

  • ägare av fastigheten Söderbymalm 3:517 med bostadshus och fristående hus för garage, soprum och cykelrum
  • delägare (11,83 %) av gemensamhetsanläggning som förvaltas av Haninge Park Samfällighetsförening. Se Karta Haninge Park i Dokumentlänkar.
  • delägare (44,66 %) av undercentralen tillsammans med grannföreningen Haninge Park 5 (55,34 %).  

Föreningen upplåter bostadsrättslägenheter med förråd och parkeringsplats till föreningens medlemmar. Vi är en äkta bostadsrättsförening. Ägare av bostadsrätt, bostadsrättshavare, måste vara medlem i föreningen. För att bli medlem krävs att föreningens styrelse ger sitt godkännande. Antal medlemmar är ca 50.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år i maj. Den väljer styrelse, valberedning och revisor, fastställer årsredovisning, beslutar om styrelsens ansvarsfrihet och beslutar om väsentliga förändringar. Se Protokoll årsstämma i Dokumentlänkar.  

Styrelsen

Styrelsen representerar föreningens medlemmar. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden. På styrelsemötet rapporteras och beslutas om ekonomin, fastighetsskötsel, boendemiljö och pågående ärenden.

Månadsvis betalar bostadsrättshavarna avgift till föreningen. Avgiften används till utgifter för drift, personal och finansiering samt sparande till framtida underhållskostnader. Det är styrelsens ansvar att månadsavgifterna är tillräckliga.  

Styrelse och medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och särskilda regler. Stadgarna är ett juridiskt dokument med regler och ansvar för styrelsen och medlemmarna. Styrelsen har också upprättat särskilda ordningsregler för boendet. Syftet är att gemensamma "spelregler" ska medverka till trivsel och säkerhet i boendet. Det är viktigt att känna till både stadgarna och ordningsreglerna. Se Stadgar och Ordningsregler i Dokumentlänkar. 

Valberedning

Valberedningen väljs på ordinarie föreningsstämma. Den består oftast av 2 personer som är boende i föreningen. Valberedningen rekryterar boende i föreningen och presenterar förslag till beslut på föreningsstämman. Valberedningen föreslår också styrelsens arvode.

Vill du veta mera

Kontakta styrelsen